MYSTICKÁ ZKUŠENOST V KOSTCE

Pojem „mystická zkušenost“ může narážet na nedůvěřivé reakce ze strany racionálně smýšlejících jedinců, kteří ho mohou považovat za fantazie jedince, iluzi generovanou mozkem nebo dokonce patologický jev spojený s mentálním zmatením. Avšak v dnešní době termíny jako mystická, spirituální nebo náboženská zkušenost začínají brát vážně i leckteří odborníci a vědci v oblasti psychologie, psychiatrie nebo neurovědy. Tato zkušenost, ač se to může zdát zvláštní, často vede ke zlepšení kvality života, vztahů, psychické pohody a zdraví.


CO SPOUŠTÍ MYSTICKOU ZKUŠENOST?

Někdy mezi lidmi panuje přesvědčení, že mystická nebo spirituální zkušenost je privilegium jen jistých vyvolených elit. Avšak tato zkušenost je mnohem běžnější, než se lidé často domnívají. Nejedná se o zkušenost, která je rezervována jen pro vyšší společnost náboženských celebrit.

Může přijít zcela spontánně, může být vyvolaná nějakou událostí, spirituální krizí, prostřednictvím rituálů, ceremonií či „zážitkem blízké smrti“. Avšak žádná z těchto uvedených cest neposkytuje záruku pravého duchovního prožitku. Tyto praktiky či cesty spíše působí jako oživující impulsy, které rozproudí potenciál pro takový zážitek.

Těžko však říct, jaká jsou kritéria pro spirituální zkušenost. Zdá se, že někteří lidé jsou na takovou zkušenost lépe naladěni, zatímco jiní ne. Většinou se naskýtá až tehdy, kdy vnitřní stav člověka dospěje do určité zralosti, nebo takové zkušenosti může předcházet intenzivní touha po vyjevení existenciálních otázek. Může se však objevit i zčistajasna.

Neexistují žádné objektivní důkazy a metody, které by tuto zkušenost potvrdily. Člověk, který tuto zkušenost zažil, však může lépe rozpoznat, kdo ji zažil a kdo o ní jen fantazíruje.


CO JE MYSTICKÁ ZKUŠENOST?

Lidé s touto zkušeností se shodují, že se jedná o plně přesahující, pokořující prožitek, který je nevyslovitelný. Proč tomu tak je?

Mystický prožitek je charakterizován totálním rozpadem veškerých myšlenkových konstruktů, vzorců, indoktrinací, které fungují jako filtry, skrze které vnímáme a prožíváme realitu. Pokud použijeme slova jako Bůh, štěstí, láska, transcendence, spiritualita, duše atd., každý tento pojem je jen slovo, které vymysleli lidé. Pochopení těchto slov bude různé podle toho k jakému přesvědčení se hlásíme, v jakém kulturním prostředí jsme vyrůstali, jakou výchovu jsme měli a podobně.

V nejhlubší duchovní zkušenosti se naše utvářené názory rozpadají; je to přijetí skutečnosti takové, jaká je. To, co se v takovém prožitku děje, však není nějaké pozorování reality z neutrálního nudného bodu nula, je to spíše spojení se skutečností. Nebo lépe řečeno, tanec s ní. Ale ani to není přesný popis. Protože slova jako přijetí, spojení, realita, bytí, tanec, prožitek jsou opět jakési pojmy, konstrukty, jejichž chápání bude pro každého jiné.

Mystická zkušenost není nějaký aha moment, který člověk zažije při procházce lesem. Není to jen nějaký okamžik, kdy vás napadne něco hlubokého nebo kdy se prostě cítíte příjemně. Mystický zážitek je doslova živý dotek transcendence a často mu předcházejí výrazné fyzické projevy, jako je třes, neschopnost ovládat své tělo, nekontrolovatelný pláč, neschopnost mluvit. Takový zážitek může trvat minuty nebo hodiny. Nezúčastněnému pozorovateli může jedinec v takovém zážitku připadat podivný, dokonce šílený, ačkoli prožívající jedinec nepociťuje žádné nepříjemné stavy. I po odeznění zážitku zůstávají spíše pozitivní pocity, které často přetrvávají dlouhou dobu a nezřídka ovlivňují člověka po zbytek jeho života.


SETKÁNÍ S BOHEM.

Mnozí svůj mystický prožitek popisují jako setkání s Bohem. Bůh se však objevuje v té nejméně pravděpodobné podobě. Je to jako zjistit, že to, co jste neustále hledali, jste vlastně celou dobu drželi v ruce. Zažil jsem vědecky či racionálně založené lidi, kteří tímto zážitkem prošli a skrze něj se jim podařilo dotknout té nejzazší oblasti reality. Poté stáli před obrovskou výzvou, neboť jakýkoliv popis toho, co prožili zněl jako infantilní citát z esoterické knihy, ale zároveň to dalece přesahovalo veškeré znalosti, které získali studiem filozofie, psychologie nebo vědy.


FIKCE NEBO REALITA?

Další zvláštností tohoto prožitku je, že prožívající mají dojem, že tento prožitek je skutečnější než naše běžné prožívání reality. Používá se přirovnání k návratu domů. Jde o setkání s něčím, co je prožívajícímu přirozené, vlastní a nesmírně blízké.

Je to dotek transcendentální radosti, blaženosti, která je skutečnější než radosti běžného života, které jsou jen matným odrazem, napodobeninou radosti. Je to stav, který je doprovázen hlubokým pocitem klidu a uspokojení, jenž není fyzické povahy a je spojen s pocitem nezměrného poznání, které přesahuje běžné hranice chápání, vědomí a vnímání. 


TRADICE A NÁBOŽENSTVÍ

Takovéto zážitky provázejí lidskou existenci od nepaměti, bez ohledu na kulturu a náboženství. Takový prožitek někdy věřícím zprostředkuje setkání s archetypy, které odpovídají jejich vlastní víře a kultuře. Indiáni se mohou dočkat zjevení posvátných zvířat, bohů či ožívání totemů; křesťané spatřují Paní Marii, Ježíše a hinduisté nacházejí Krišnu nebo Šivu. Avšak sdělení, které tito lidé přijímají je pro všechny univerzální a přesahuje náboženský a kulturní rámec. Tato zkušenost, v její nejhlubší podobě, zbavuje Boha všech náboženských, antropomorfních a jiných představ.


POZNÁNÍ A PRAVDA

Mystický prožitek může obsahovat důležité sdělení i pro druhé, avšak samotný zážitek v sobě nese nevyřčené tajemství, nepřístupné jakémukoliv pojmu či výrazu. Jedince prožitek zasahuje do té nejniternější oblasti duše a dotýká se nejhlubšího pramene, ležícího v neporušené jednoduchosti; na jedné straně tak primitivní a prosté na straně druhé rozumem nedostižné. Nejhlubší mystický prožitek je vnímán jako dotek poznání Nejvyšší reality a čisté Pravdy.


ANALÝZA MYSTICKÉHO PROŽITKU

Ani nejrozsáhlejší akademické znalosti nemohou zachytit byť jen zlomek toho, co nabízí mystická zkušenost. Zní to sice jako klišé od laciného autora New Age literatury, faktem však zůstává, že mystický prožitek nemůže být dosažen nabýváním znalostí, ale zaktivování něčeho, co leží v každém z nás.

Když říkáme, že mystickou zkušenost nelze racionálně pochopit, neznamená to, že je iracionální. Ve skutečnosti je plně racionální a v souladu s rozumem. Pokusím se to vysvětlit. Představte si člověka, který v životě neochutnal med. I kdyby tento člověk prostudoval všechny knihy o medu, nikdy nemůže pochopit, jak med chutná. Jakmile však med ochutná, získává okamžité poznání o chuti medu. Zkušenost chuti medu je však zcela racionální a není v žádném rozporu s rozumem. Podobně i Nejvyšší Skutečnost, ať už ji nazýváme Bohem nebo jakkoli jinak, je rozumem nedosažitelná, ale to neznamená, že by byla v jakémkoli rozporu s rozumem.

Staří indičtí mystikové proto vypracovali systém epistemologie a logiky, jejíž snahou bylo uvést tyto prožitky do souladu s rozumem. Neboť samotný prožitek, byť intelektem nedostižný, by neměl přicházet do konfliktu se světem, vztahy a běžným životem. Indičtí mystikové věřili, že intelekt není nepřítelem a může nám naopak pomoci takový prožitek harmonicky zasadit do rámce běžného života.


SPIRITUÁLNÍ PROŽITEK LZE VYJÁDŘIT

Vyjádřit konečnou skutečnost filozofickými nebo akademickými kategoriemi je často přetěžký úkol nebo spíše marná snaha. Je však způsob.

Již ve starověku existovaly skupiny zpěváků, básníků, umělců, bardů, kteří tyto zážitky zasazovali do kontextu lidových mýtů, příběhů, písní, obrazů; a zdá se, že prostřednictvím umění a metafory je snazší tyto prožitky zprostředkovat dalším. V Indii tuto tradici zahájili slavní básníci a pěvci známí jako Najanárové, Alvárové z tamilské oblasti, ke kterým se později připojili další skupiny po celé Indii. V Persii to byli súfisté. Navzdory rozdílným náboženským tradicím se všichni shodli na tom, že jediným způsobem, jak vyjádřit prožitek Boha, je použít taková slova, která vyvolávají jemné sentimenty, jako je laskavost, něha nebo láska. Tito mystikové chápali, že hudba, zpěv, tanec a poezie vyjadřují Boha lépe než jakýkoli teologický či filozofický text.


JAK VÍME, ŽE JSME ZAŽILI SPIRITUÁLNÍ PROŽITEK?

Jedná se o ten nejsubjektivnější prožitek. Ten, kdo jej prožije prostě ví, že jej prožil a není potřeba žádného vnějšího potvrzení.

ꕤ❊❊❊ꕤ

Doufám, že se vám text líbil a bude vám k něčemu nápomocný 😉

Jirka

Obrázky vytvořil Jirka Mucha pomocí AI technologie v Midjourney