PSYCHEDELIKA NEJEN V LÉKAŘSKÉ PRAXI

O psychedelikách se stále častěji hovoří jako o revoluční léčbě, která je příslibem pro pacienty s vážnými psychickými problémy. Byl bych však opatrný nazývat tyto látky léčivem. Bylo by lepší je vnímat spíše jako nástroje, pomůcky, protože terapeutický přínos psychedelik nevyplývá přímo z látek v nich obsažených, ale ze zážitků, které vyvolávají.    


NENÍ ZÁŽITEK JAKO ZÁŽITEK

Psychedelický prožitek je obtížně sdělitelný. Pro člověka, který tu zkušenost nemá, bude takřka nemožné jej pochopit. Prožitek vyvolán těmito látkami může být abstraktní, surrealistický, symbolický a jindy velmi prostý, jednoduchý, ale zas natolik hluboký, že slova jsou nedostatečným nástrojem k jeho vyjádření. Někdy můžou psychedelika člověka přesunout až do nejhlubší oblasti své osobnosti, jindy může jedinec jen ulpět na povrchních a vnějších vizuálních a smyslových vjemech.


PSYCHEDELICKÝ NENÍ PSYCHADELICKÝ

Pokud si pojem psychedelický dáváte do souvislosti s drogami či s nějakou garážovou avantgardní kapelou, je to spíše vzdálení se od jeho významu. Tento termín zavedl psychiatr Humphrey Osmond spojením řeckých slov psyché (duše) a delein (projevovat). Zamýšlený význam tohoto termínu je tedy projevující se duše.

Ze všeho nejvíce je potřeba zbavit psychedelik mýtu a falešných představ. Psychedelika nejsou návykové či omamné látky. Běžná dávka psychedelik má nižší toxicitu než rohlík a nedá se jimi prakticky předávkovat*. Psychedelické zážitky nejsou omamující intoxikací, nevyvolávají účinky zakaleného vnímání, které známe z opiátů, alkoholu a dalších tvrdých drog. Nejsou to stimulanty nervového systému. Psychedelika neslouží k instantnímu vyvolávání pocitů štěstí, ale spíše k nalezení cesty vedoucí ke štěstí. Jsou to látky, které byly používané již v dávné historii, zpravidla ve spirituálním či intelektuálním kontextu. Tvoří protiklad omamným a návykovým látkám.


CO PSYCHEDELIKA PŘINÁŠÍ?

Jednoduše řečeno, psychedelika umožňují mozku přijímat z reality více informací a pomáhají člověku dostat se do hlubších oblastí vlastní mysli. Někdy dokážou jít do takové hloubky, že roli pozorovatele doslova transcendují mimo rozum a mysl, a jedinec tak může zakusit něco, co by se dalo nazvat čistým prazákladním stavem bytí, jenž je slovy a rozumem neuchopitelný. Psychedelika však neobsahují žádné informace o tom, jaký stav člověk zažije. Hrají pouze roli spouštěčů, katalyzátorů vlastních vnitřních procesů.


BEZ FILTRU

Občas si myslíme, že vidíme svět tak, jak je. Avšak vše vnímatelné kolem nás je pouze naše osobní projekce reality, vytvářená do určité míry naším mozkem. To, co považujeme za realitu, jsou jen informace o realitě, které získáváme prostřednictvím našeho smyslového vnímání a to navíc skrze různé “filtry”, které nám mnohé aspekty reality zkreslují. Psychedelika mají tu schopnost nám zprostředkovat jiný náhled na realitu, a to tím způsobem, že odstraňují tyto „filtry“ z našeho zorného úhlu vnímání a pomáhají nám chápat svět skutečněji, propojeně, více dimenzionálně a rozšířeně.

Co jsou tyto filtry zač?

Některé z filtrů, skrze které přijímáme informace o realitě, jsou v našem současném duševním stavu přirozené a slouží jako obranné mechanismy naší psychiky. Jiné filtry zabarvují naše vnímání reality nežádoucím způsobem. Jsou to takové, které získáváme indoktrinací, prostřednictvím výchovy, vzděláním a vlivem kulturního a náboženského prostředí ve kterém vyrůstáme. Ty mohou být pro náš psychický růst škodlivé; mohou nás odvádět od našeho potenciálu, od sebevyjádření a mohou být příčinou vnitřní disharmonie a psychických problémů.

Psychedelika nám mohou pomoci tyto filtry na čas rozpustit a umožnit nám pochopit mechanismy našeho vlastního chování, často v takové hloubce, kterou si málokdo dokáže představit. Pro někoho může být taková výprava do své duše dobrodružná a přínosná, zatímco pro jiného náročná a problematická. Psychedelika nejsou proto zcela bez rizik. Každý člověk na ně reaguje jinak a zkušenost a přínos se odvíjí podle zralosti člověka, kontextu a způsobu použití těchto látek.

Člověk může díky psychedelické zkušenosti být schopen oddělit své přirozené vnímání reality od té indoktrinované. Nic z toho však nezaručuje látka, ale způsob, jakým s ní pracujete.

V psychedelické látce však není nic, co vám má vyvolat instantně štěstí nebo vás uzdravit jako jiné drogy a léky. Psychedelická látka v sobě nemá žádnou informaci o vašem prožitku, který vás čeká, podobně jako brýle nemají v sobě žádnou informaci o tom, co skrze ně vidíte. Nemůžete přijít do obchodu a žádat brýle, které vám budou projektovat hezkou realitu. Brýle vám pouze zjednodušují pozorování již dané reality a podobně psychedelika jen usnadňují vnímání hlubších vrstev skutečnosti.


UZAVŘENÁ MYSL

Představte si, že si chcete jít koupit potraviny na večeři, ale z nějakého důvodu jste zamčeni ve svém bytě, nemáte klíč a hledáte způsob, jak otevřít dveře. V jednom okamžiku však získáte klíč, odemknete a můžete jít nakoupit. Klíč vám tedy celou situaci zjednoduší, ale klíč nenakoupí potraviny za vás, ani vám nedá žádnou jistotu dobré večeře.   Podobně vám psychedelika dají klíč k tomu, jak vystoupit ze svého uzavřeného prostoru uvažování, což nabízí velký potenciál k vyřešení mnohých potíží, avšak klíč samotný nevyřeší za vás vaše potíže a dilemata.


KNIHOVNA

Představte si starou knihovnu, plnou knih, které obsahují hodnotné informace o vás. Psychedelika jsou jako klíč do této knihovny. Knihovna je však obrovská, plná zákoutí a uliček. Informace, které v knihovně naleznete jsou velmi cenné, ale vy máte jen několik hodin na to celou knihovnu prozkoumat.

Psychedelika mají schopnost tedy otevřít nějaký váš vlastní skrytý potenciál, jinými slovy mají schopnost otevřít vám dveře vnímání do vašeho vlastního obsahu mysli, do vaší vlastní „knihovny“, kam v běžném stavu nemáte přístup.

Získat informace z knihovny není samo o sobě ještě výhra. Spousta informací, které získáte je potřeba nějak vyložit, pochopit a zasadit do kontextu života. Toť většinou ta nevětší výzva, plná nástrah. V tomto může pomoci průvodce či terapeut. Učit se pracovat se znalostmi je samotná disciplína, kterou řada lidí zcela ignoruje. Člověk se pak snadno vrací do starých kolejí bez využitého potenciálu nebo s chybnými a bludnými interpretacemi svých prožitků.


PSYCHEDELIKA NEJEN V MEDICÍNSKÉM KONTEXTU  

Již od padesátých let se v některých kruzích psychologů prosazuje názor, že každý psycholog, terapeut, psychiatr, a vlastně každý, kdo zkoumá vědomí, psychiku a povahu reality, by měl mít vlastní zkušenost s psychedeliky. Bylo by velmi nesprávné psychedelika uzavřít pouze do medicínského rámce. Psychedelika nejsou pouze terapeutickým nástrojem, ale mohou sloužit i zdravým lidem v rámci jejich seberealizace, spirituality a poznávání reality. Pro psychology, psychiatry, filozofy, ale i vědce mohou být psychedelika nesmírně užitečným nástrojem, který má schopnost jim zprostředkovat hlubší pochopení jejich vlastních oborů.

Psycholog, psychiatr nebo filozof, který odmítá psychedelika, je trochu jako biolog, který odmítá mikroskop.


LEGALIZACE PSYCHEDELIK?

Co stojí v cestě k přijetí psychedelik do legální sféry? Důvodem je výrazná stigmatizace těchto látek, která nevznikla prostřednictvím racionálního zkoumání, ale je výsledkem politiky, ideologie a určitých názorů, kterým jsme od malička systematicky vystavovány. Existuje snaha prosazovat legalizaci psychedelik prostřednictvím politických prostředků. Jsem však přesvědčen, že politika je do jisté míry reakcí aktuálního společenského paradigmatu. Politik si v první řadě chrání svoji pozici. Politik není ochoten riskovat, neboť podpořením psychedelik by mohl zároveň ztratit podporu voličů, kteří na psychedelika nahlíží s nedůvěrou a považují je za škodlivé látky.

Avšak pokud by se podařilo odstranit stigmatizaci psychedelik a veřejnost by na ně nahlížela pozitivnější optikou, bylo by pro politiky naopak nevýhodné bránit jejich užívání. Proto jsem přesvědčen, že primárním krokem by měla být systematická osvěta a vzdělávání veřejnosti o těchto látkách, aby se mohla vybudovat informovanější a zodpovědnější diskuse ohledně tohoto tématu.

Děkuji  

* Mluvím o klasických prozkoumaných psychedelikách jako je DMT, LSD, psilocybin a podobné.